Regelmatig bericht de Quote over het wel en wee van vermogende Nederlanders. Hoewel veel mensen de droom koesteren in de Quote 500-lijst te verschijnen, is niet elke vermogende enthousiast wanneer hij of zij zichzelf op deze lijst terugvindt. Het zijn privé-aangelegenheden; daarom is het in veel gevallen verre van wenselijk dat nieuwsgierige derden weten hoeveel zij daadwerkelijk bezitten. Niet in de laatste plaats vanwege de nadelige gevolgen die zij mogelijk ondervinden wanneer bekend wordt hoe groot hun vermogen is, namelijk:

  • Belanghebbenden die zich plotseling opportunistisch gedragen;
  • Het risico op ontvoering en andere situaties waar dreiging van uitgaat;
  • Speculaties en andere vormen van inmenging die de privacy op een vervelende manier aantasten. Het kan voorkomen dat de vermogende in kwestie een mindere periode achter de rug heeft en dit (begrijpelijkerwijs) graag voor zichzelf houdt.

Nieuwsgierige derden kunnen via de KvK vermogen herleiden

In de Quote 500 wordt vermeld hoe Quote aan zijn informatie komt. Quote zet uiteen dat tips worden gestaafd met “gegevens die voor iedereen openbaar zijn, zoals de in de databanken van de Kamers van Koophandel gedeponeerde uittreksels en jaarrekeningen, Kadastergegevens en meldingen in de registers van de Autoriteit Financiële Markten”. Derden kunnen relatief eenvoudig via bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde publicatiestukken herleiden wat de waarde en de winst van een onderneming is, mits deze winst in een jaar niet is uitgekeerd als dividend.

nieuwsgierige derden

Anonimiseringsstructuur opzetten: wat is er mogelijk?

Om te voorkomen dat nieuwsgierige derden zomaar toegang hebben tot dergelijke vermogengerelateerde documentatie is het raadzaam om een zogenaamde ‘anonimiseringsstructuur’ op te zetten. Een manier om dit te doen, is door middel van de implementatie van een open commanditaire vennootschap (‘open CV’):

Anonimisering via open CV

Het is mogelijk een open CV te implementeren in de huidige structuur, zodat in zekere mate sprake is van anonimisering. De open CV is op dit moment immers niet verplicht om jaarcijfers te deponeren, waardoor het voor derden minder eenvoudig te herleiden is wat de waarde en winst van de vennootschap(pen) is of zijn. Op deze wijze wordt met name toekomstig vermogen buiten het zicht van derden gehouden.

Door de open CV als topholding in de structuur te implementeren kunnen jaarlijks overtollige liquide middelen vanuit de onderliggende vennootschappen (onbelast) worden uitgekeerd. Op deze manier wordt bereikt dat de te publiceren jaarstukken een gering eigen vermogen laten zien.

Derden zullen deze gegevens mogelijk trachten te achterhalen door te zoeken in het UBO-register. Dit register houdt bij wie de uiteindelijk belanghebbende (UBO) van een structuur is. De UBO van de open CV zal wel geregistreerd moeten worden, maar door de open CV-constructie zijn de gegevens niet direct vindbaar in het UBO-register.

Het openbare deel van het UBO-register is echter (op basis van de huidige beschikbare informatie) in Nederland alleen doorzoekbaar op naam van de vennootschap en niet op naam van de UBO. Alleen de Financiële inlichtingen eenheid (FIE) kan het register doorzoeken op natuurlijke personen.

Afhankelijk van de naamgeving van de open CV wordt het zodoende bemoeilijkt om een link te leggen tussen de UBO(‘s) en de open CV. Zodra de UBO wordt gevonden, dan is niet duidelijk wat men nu aan informatie heeft: de jaarcijfers hoeven immers niet te worden gedeponeerd.

Ter verduidelijking: de mogelijkheid om een open CV in de structuur op te nemen is niet gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingheffing en heeft – uiteraard – geen invloed op de informatievoorziening aan de Belastingdienst. 

Anonimisering is meer dan gerechtvaardigd

Over de toelaatbaarheid van anonimiseringstructuren en hoe deze zich verhouden tot transparantie is inmiddels het nodige geschreven. Rijken verbergen hun vermogen echter niet voor overheden, belastingdiensten of andere overheidsinstellingen. Nee, slechts voor nieuwsgierigen en kwaadwillenden. In dit geval is privacy meer dan gerechtvaardigd.

Het Ministerie vervult hierbinnen zelf een voorbeeldfunctie door privacy te respecteren en geen uitlatingen te doen over individuele belastingplichtigen. Zo houdt het zich keurig aan de geheimhoudingsplicht wanneer bijvoorbeeld belastingzaken van bepaalde multinationals in het nieuws komen.

Wat ons betreft zou de drempel om informatie uit het UBO-register te halen groter moeten worden.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met HVS Tax.