Privacyverklaring

Inleiding

Bovi & Ox hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Bovi & Ox heeft daarom deze privacyverklaring opgesteld. Met deze privacyverklaring geeft Bovi & Ox u inzicht hoe Bovi & Ox in voorkomende situaties met uw persoonsgegevens omgaat.

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • ieder gebruik van alle webpagina’s (inclusief internetportaal) onder de domeinnaam www.bovi-ox.nl en;
 • alle diensten die worden aangeboden door Bovi & Ox (daaronder mede begrepen cliëntenintake).

Daar waar in deze privacyverklaring een persoon met ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ wordt aangeduid, wordt tevens ‘zij’ of ‘haar’ bedoeld.

Ten behoeve van de services en diensten die Bovi & Ox aanbiedt verwerken wij privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. Bovi & Ox acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Hoe krijgen wij uw gegevens?
Bij het afnemen van onze diensten of het gebruiken van onze services verkrijgen wij soms bepaalde gegevens over u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verkrijgen de persoonsgegevens die wij verwerken op een van de volgende manieren:

U bezoekt onze website
Bijvoorbeeld Bovi & Ox plaatst cookies op uw computer voor optimale werking van onze website en voor een aantal services vragen wij u uw gegevens op te geven.

Bovi & Ox verkrijgt de gegevens van haar opdrachtgever
Bijvoorbeeld Bovi & Ox verleent diensten aan haar opdrachtgevers. In het kader van die dienstverlening ontvangen wij in sommige gevallen persoonsgegevens van u.

Waarvoor gebruikt Bovi & Ox mijn gegevens?

Voor het optimaliseren van uw websitebezoek
Op onze website hebben wij voor een aantal functionaliteiten uw persoonsgegevens nodig.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze services moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze services kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten  overhandigen.

Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven, wijzigen en informatie kunt achterlaten.

Reclame
Voor marketingdoeleinden kunnen wij u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Afmelden voor het toesturen van reclame kan via de link onderaan iedere e-mail die u van ons ontvangt of per e-mail (info@bovi-ox.nl).

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden u via www.bovi-ox.nl de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier of chatbox, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling  daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Voor het uitvoeren van een opdracht voor onze opdrachtgevers (contractuele plicht)
Voor het kunnen uitvoeren van onze diensten aan onze opdrachtgever verwerken wij de onderstaande persoonsgegevens.

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • Burgerservicenummer
 • E-mailadres
 • Financiële gegevens
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Kopie Identiteitsbewijs
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens

Indien op grond van de privacywetgeving voor de verwerking een verwerkersovereenkomst tussen opdrachtgever en Bovi & Ox is vereist, wordt deze via artikel 17 van onze algemene voorwaarden afgesloten. Onze algemene voorwaarden kunt u downloaden van onze website.

Voor het verwerken van uw sollicitatie
Als u bij ons solliciteert vragen wij mogelijk de volgende gegevens van u:

 • Uw naam;
 • Uw contactgegevens (bv. e-mailadres of telefoonnummer);
 • Uw CV om uw geschiktheid te beoordelen voor de vacature waar u op solliciteert.

Cookies

Op onze service via www.bovi-ox.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze service voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze services vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website en services via www.bovi-ox.nl dan niet meer optimaal werken.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Publicatie

Wij publiceren uw persoonsgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij onze services aan u.

In het geval deze partners (mede) gevestigd zijn buiten de EU, hebben wij strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen. Indien wij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht worden gesteld, kunnen wij uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token;
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem;
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn;
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Transport Layer Security of TLS); waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
 • Wij houden logs bij van alle systemen waar persoonsgegevens worden opgeslagen.

Bewaartermijnen

De in deze privacyverklaring beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de services aan u te verlenen, de opdracht voor de opdrachtgever uit te voeren of uw sollicitatie in behandeling te nemen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een contractuele of wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals bv. de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).