Opgebouwd vermogen zo gunstig mogelijk overdragen aan de volgende generatie(s)? Starten met estate planning is ideaal voor vermogende families die hun nalatenschap fiscaal optimaal willen inrichten.

Wat is estate planning?

Estate planning richt zich op de juridische en fiscale begeleiding van de overdracht van familievermogens, en dus feitelijk op de instandhouding van het kapitaal binnen de familie. In de basis draait estate planning om het treffen van maatregelen om de belastingdruk rondom de overdracht te verminderen.

Bij estate planning spelen veel factoren een rol. De voornaamste zijn schenkbelasting, erfrecht, fiscaal recht en huwelijksvermogensrecht.

Timing is cruciaal bij estate planning

Het gezegde ‘regeren is vooruitzien’ gaat zeker op voor estate planning. Het is van belang dat de getroffen maatregelen voor het inrichten van de kapitaaloverdracht goed op elkaar aansluiten en tijdig plaatsvinden om er het meeste voordeel uit te halen. 

Belangrijk is om tijdig helder te krijgen:

  • Of het zinvol is om huwelijksvoorwaarden te wijzigen;
  • Of kapitaaloverdracht plaatsvindt in de vorm van aandelen;
  • Of kapitaaloverdracht plaatsvindt bij leven of pas bij vererving;
  • Wat over vermogensoverdracht testamentair moet worden vastgelegd;
  • Of de begunstigden ook een rol hebben in een eventuele bedrijfsopvolging (in verband met vrijstellingen).

Kapitaaloverdracht nu of later?

Voor een verantwoorde inrichting van estate planning is het noodzakelijk een duidelijke afweging te maken tussen de voor- en nadelen van de verschillende manieren waarop kapitaal kan worden overdragen. Hieronder leest u welke dat zijn.

Vermogensoverdracht door vererving

Via een testament kan de verdeling van de erfenis tot in de puntjes worden vastgelegd. Gebeurt dit niet, dan geldt het wettelijke erfrecht (ook wel het versterferfrecht).

Het nadeel van wachten tot vererving is dat men – ook bij testamentaire vastlegging – geen volledige invloed heeft op de uiteindelijke bestemming van het vermogen. Zo kunnen erfgenamen een erfenis verwerpen.

Het grote voordeel van vermogensoverdracht door vererving is dat er bij leven niets aan de liquiditeitspositie verandert.

Schenking bij leven

Directe overdracht door middel van een schenking bij leven verschilt qua belastingtarieven en vrijstellingen niet van erfbelasting. Het is feitelijk een voorschot op de door erfgenamen verschuldigde erfbelasting.

De keuze voor schenken heeft echter als voordeel dat de begunstigde direct over het kapitaal kan beschikken en dit kapitaal direct verder kan laten renderen.

De afdracht van schenkbelasting heeft logischerwijs wel gevolgen voor de eigen liquide middelen, wat als nadelig kan worden gezien. Ook iets om rekening mee te houden: schenkingen zijn (in principe) onherroepelijk en derhalve niet ongedaan te maken, waar bij vererving in een testament nog wijzigingen kunnen worden aangebracht.

Beste optie is situatieafhankelijk

Het is zeer afhankelijk van de wensen en familiaire samenstelling wat de meest gunstige methode is. Ter illustratie: heeft u kleinkinderen en wilt u hen kapitaal nalaten? Dan is het gunstiger (en vele malen sneller) om hen bij leven kapitaal te schenken. Anders wordt er – ervan uitgaande dat uw eigen kinderen in leven zijn – twee keer met hetzelfde kapitaal vererfd en de erfbelasting dus twee keer geheven.

Aan de slag met estate planning?

Wilt u kunnen vertrouwen op de continuïteit van uw onderneming? Voor financiële en organisatorische aspecten van vermogend zijn bent u bij Bovi & Ox aan het juiste adres. Voor advies rondom estate planning stellen wij u graag ons netwerk ter beschikking.

Meer weten?

Informeer naar de mogelijkheden